اموزش فیزیک پروتون
تدریس فیزیک1،2،3دبیرستان،نمونه سوال امتحانی،رموز موفقیت دردرس فیزیک

 

قانون سوم نیوتون: وقتی جسمی به جسم دیگر نیرو وارد میکند جسم دوم هم به جسم اول نیرویی برابر اما در جهت مخالف وارد میکند

.

F(A→B)  =-F(B→A)

 

 

اگر یکی از این دو نیرو را (به دلخواه) نیروی کنش (عمل) بنامیم نیروی دیگر واکنش(عکس العمل)نامیده میشود.

 


مثال1:به انیمیشن زیر توجه کنید!نیروهای کنش وواکنش را تعیین کنید.

  

 

پاسخ:نیروی کنش :نیرویی که از طرف شخص بر قایق به سمت چپ وارد میشود وموجب میشود که قایق به عقب حرکت کند.

نیروی واکنش :نیرویی که قایق بر شخص به همان اندازه وبه سمت راست وارد میکند وباعث میشود شخص به سمت جلو شتاب بگیرد.

 

 


نکات مهم در قانون سوم نیوتون:
1-نیروی تک در طبیعت وجود ندارد .نیروهای موجود در طبیعت همواره دوتایی هستند.
2-نیروهای کنش و واکنش هم اندازه ومخالف جهت هستند اما بر دوجسم وارد میشوند .بنابراین با یکدیگر خنثی نمیشوند.

 


 

مثال2:در شکل زیر نیروهای کنش وواکنش را مشخص کنید.


F1e:نیروی گرانش شخص برزمین به سمت بالا
Fe1:نیروی گرانش زمین بر شخص به سمت زمین
زمین را باeوشخص را با1مشخص کرده ایم 

 


 

مثال3:یک سیب در حال سقوط به طرف زمین را در نظر بگیرید:

الف:به نظر شما نیرویی که سیب به زمین وارد میکند بیشتر است یا نیرویی که زمین به سیب وارد میکند؟
ب:چرا سیب تحت تاثیر نیرویی که زمین به آن وارد میکندبه سمت زمین حرکت میکند اما زمین تحت تاثیر نیرویی که سیب به آن وارد میکند عملا ساکن میماند؟

 

پاسخ الف:طبق قانون سوم نیوتون این دو نیرو اندازه های مساوی دارند.

پاسخ ب: به استناد قانون دوم نیوتون چون شتاب جسم با جرم همان جسم نسبت عکس دارد بنابراین زمین به خاطر جرم بسیار زیاد عملا شتابش صفر میشود.

a =F/M =0m/s2
  


مثال۴:دونده ای به جرم 75کیلوگرم هنگام شروع حرکت با شتابm/s2 ۰.۲میدود

الف:توضیح دهید دونده چگونه می تواند بدود؟
ب:اگر جرم زمین     ۶×۱۰۲۴  kg فرض شود زمین باچه شتابی به عقب میرود؟

الف:شخص با پایش زمن را به سمت عقب هل میدهد (نیروی عمل) متقابلا زمین نیز همان

مقدار نیرو اما به سمت جلو بر شخص وارد میکند وباعث حرکت دونده میشود.

F=ma=75*0.2=15N

a =F/M=15/6*1024 =0m/s2مثال۵:چه نیرویی باعث حرکت با سرعت زیاد یک موشک در هنگام برخاستن از زمین میشود؟
پاسخ:نیروی عکس العمل از جانب گازهایی که با شدت از پایین موشک خارج میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پرسش1:در شکل زیر نیروهای کنش وواکنش را تعیین کنید.
پرسش2:یک شناگر چگونه میتواند در آب حرکت کند؟یک کشتی چطور ؟


پرسش3:در شکل مقابل وزنه ای را به فنری متصل کرده ایم.وزنه وفنر در حال سکون هستند.

الف:نیروهای وارد بر وزنه را مشخص کنید.
ب:واکنش این نیروها را مشخص کنید وتوضیح دهید هریک به چه جسمی وارد میشوند؟

 

 

 

 

 

 پرسش ۴:متن زیر را بخوانید گزینه درست را انتخاب کنید.

. In the top picture, a physics student is pulling upon a rope which is attached to a wall. In the bottom picture, the physics student is pulling upon a rope which is held by the Strongman. In each case, the force scale reads 500 Newtons. The physics student is pulling

student pulling rope

  1. with more force when the rope is attached to the wall.
  2. with more force when the rope is attached to the Strongman
  3. the same force in each case.


ارسال در تاريخ شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ توسط غلامعلی زاده

اسلایدر